Poznaj Regulamin sklepu online. Sprawdź w Polityce Prywatności, jakie dane osobowe przetwarzamy, jak je zabezpieczamy i jak możesz poprosić o ich usunięcie. Zapoznaj się też z Ogólnymi Warunkami Realizacji Umów (tzw. OWU) w Training Projects. 

Regulamin sklepu – dotyczy tylko zakupu kursów online

Regulamin Sprzedaży Kursów Online w Sklepie na stronie Szkolenia-menedzerskie.pl. Sklep należy do Sprzedawcy – Fundacji Training Projects, Nip 6272743801.

DEFINICJE

Konsument  – osoba fizyczna, dokonująca zakupu kursu (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Klient biznesowy – przedsiębiorca, albo organizacja posiadająca osobowość prawną, dokonująca zakupu kursu.

Kurs – pojedyncza lekcja lub pakiet lekcji, gdzie każda z lekcji stanowi połączenie pliku video i narzędzia w postaci dokumentu Word, Excel lub PDF.

Nabywca – podmiot ( osoba fizyczna lub organizacja), który dokonał zakupu Kursu za pośrednictwem Strony,

Użytkownik – osoba lub podmiot przeglądający zawartość Strony.

TREŚĆ REGULAMINU

Za pośrednictwem Sklepu, Fundacja Training Projects  prowadzi sprzedaż Kursów

Do dokonania zakupu wystarczające jest posiadanie: bezpłatnego lub komercyjnego konta użytkownika Google (np. skrzynki pocztowej gmail.com), dostępu do Internetu, jednego z popularnych systemów operacyjnych, standardowych przeglądarek internetowych, posiadania aktywnego adresu e-mail, posiadania program do otwierania plików “.pdf”, programów do odtwarzania  plików wideo

Zakup wymaga podania danych osobowych lub firmy, umożliwiających identyfikację Zamówienia w połączeniu z przelewem bankowym (zaplatą).

Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie do Kursu przysługują wyłącznie Fundacji Training Projects.

Elementy wchodzące w skład zakupionych Kursu mogą – dla wybranych wariantów Kursu – zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy.

W celu finalizacji zakupu Kursu, Użytkownik musi dodać produkt do koszyka, wypełnić zamówienie (w tym zarejestrować konto, jeśli go nie posiada), potwierdzić akceptację regulaminu, oraz kliknąć przycisk oznaczający świadomą zgodę na zakup i zapłatę przedstawionej w zamówieniu ceny.

Faktura wystawiana jest do zakupów dokonywanych przez Klientów.

Z chwilą dokonania płatności, między Klientem lub Konsumentem a Fundacją Training Projects dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu.

Produkt zostanie dostarczony Nabywcy w następujący sposób drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu. Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na wskazanej stronie internetowej przy wykorzystaniu danych dostępowych przesłanych Nabywcy na adres e-mail lub tylko poprzez wejście na podany adres internetowy. Kursy mogą być udostępniane Klientom, Konsumentom i Użytkownikom z wykorzystaniem zewnętrznych internetowych platform edukacyjnych podmiotów trzecich (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika, Klienta lub Konsumenta). W przypadku korzystania z takich platform, do skorzystania z Kursu konieczna może być akceptacja regulaminu takowej platformy, na co Klient/Konsument wyraża zgodę.

Dostęp nadawany jest czasowo lub bezterminowo, z prawem do pobrania lub bez prawa do pobrania pliku na komputer użytkownika – zgodnie z opisem wybranego wariantu produktu. W przypadku zakupu licencji Korporacyjnej lub Z Konsultacjami, Nabywca ma prawo pobrać komplet plików i użytkować je wieczyście, a także umieszczenia ich w wewnętrznej i zamkniętej sieci intranetowej (np. platformie e-learningowej) celem szkolenia pracowników. Żadna z licencji nie upoważnia do dalszej odsprzedaży kursu, umieszczania go (lub jego fragmentów) na ogólnodostępnych stronach internetowych, ani oferowania jako komercyjnego produktu, lub też stosowania jako narzędzia na szkoleniach komercyjnych.

W toku korzystania przez Nabywcę z Kursu, w systemie teleinformatycznym Fundacji Training Projects będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w „Polityce Prywatności”

Umowa zostaje zawarta w chwili uznania zapłaty za zamówienie na koncie bankowym Fundacji Training Projects, wskazanym w zamówieniu. Od tej chwili Klient/konsument rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z uwagi na fakt iż umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Klient/Konsument w momencie akceptacji regulaminu oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie mu Kursu do korzystania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Klient/Konsument w momencie akceptacji regulaminu oświadcza, iż został poinformowany przez Fundację Training Projects o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Fundacja Training Projects ma obowiązek dostarczyć Klientowi i Konsumentowi Kurs wolny od wad prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Produkty ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres online@szkolenia-menedzerskie.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Dane osobowe – dotyczy szkoleń zamkniętych, dla grup

W ramach realizacji usługi szkoleniowej zbieramy i przetwarzany, na zlecenie i za zgodą Zleceniodawcy, następujące dane:

– imiona i nazwiska oraz adresy e-mail uczestników szkoleń, oraz osób zamawiających szkolenia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia certyfikatów poszkoleniowych oraz przesyłania elektronicznych materiałów poszkoleniowych i zgodnie z zasadami oraz standardami RODO. Zleceniobiorca nie przekazuje przetwarzanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem trenerów prowadzących szkolenie. Dane zostaną usunięte na życzenie Zleceniodawcy.

– numery telefonów osób zamawiających szkolenia, celem komunikacji związanej z organizacją szkolenia

Dane te nie będą przekazywane podmiotom zagranicznym, sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom (za wyjątkiem trenerów prowadzących i organizujących Państwa szkolenia), dane są zabezpieczane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze standardami rozporządzenia RODO.

Administratorem danych jest Fundacja Training Projects z siedzibą w Chorzowie Sosnowa 13. Jeśli życzysz sobie usuniecie Twoich danych – przekaż swoją prośbę administratorowi. Osobą odpowiedzialną za Twoje dane jest Rafał Szczepanik, e-mail kontakt@szkolenia-menedzerskie.pl lub tel. 500 530 550.

Ogólne Warunki Realizacji Szkoleń Zamkniętych

Do zadań Zleceniobiorcy należy:

– Opracowanie programu szkolenia uwzględniającego specyfikę Zamawiającego.

– Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w uzgodnionych godzinach (ustalenia co do miejsca i godzin odbywają się ustnie lub w drodze korespondencji e-mail),

– Przeprowadzenie zajęć zgodnie z zakresem merytorycznym (tematyka, czas trwania i poziom zaawansowania poszczególnych modułów zajęciowych) określonym w drodze korespondencji e-mail (program szkolenia przesłany Zleceniodawcy e-mailem po przeprowadzeniu analizy potrzeb, wraz z późniejszymi korektami ustalonymi w drodze rozmów i korespondencji Stron).

– Drobne, kosmetyczne zmiany programu szkolenia wprowadzone do zajęć już na samym szkoleniu, w drodze uzgodnień Trenera prowadzącego zajęcia i uczestników nie stanowią zmiany umowy.

– W przypadku realizacji zajęć opartych na plenerowych grach szkoleniowych (tzw. outdoor), zapewnienie sprzętu i zabezpieczenie zajęć zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Outdooru, ustanowionym przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor.

Do zadań Zleceniodawcy należy:

– Zapewnienie sal konferencyjnych w liczbie, wielkości i o wyposażeniu uzgodnionym ze Zleceniobiorcą ustnie, lub w drodze korespondencji e-mail (za wyjątkiem sytuacji, gdy Zleceniodawca zlecił organizację Pobytu grupy Zleceniobiorcy – patrz akapit Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników).

– Powiadomienie uczestników o miejscu i terminie szkolenia, zapewnienie frekwencji.

– Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem uczestników.

– Zleceniodawca pokrywa koszty zakwaterowania trenerów prowadzących szkolenie w dniu poprzedzającym szkolenie oraz w czasie szkolenia, w pokojach jednoosobowych, a także koszt wyżywienia trenerów w czasie szkolenia – chyba że w umowie szkolenia (część „inne ustalenia”) zapisano inne zasady.

Wynagrodzenie.

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy, za realizację usługi szkoleniowej, kwotę określoną w umowie (netto), plus obowiązujący podatek VAT.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy Wynagrodzenie przelewem, w terminie określonym w umowie (termin biegnie od dnia dostarczenia faktury za zrealizowane szkolenie), na konto określone na fakturze.

W przypadku opóźnienia w płatnościach  Zleceniobiorcy należą się odsetki ustawowe.

Nieprzybycie części lub wszystkich uczestników na szkolenie nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia.

Należyta staranność.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, wykonywać wszelkie czynności będące przedmiotem niniejszej Umowy ze szczególną starannością wymaganą dla prac tego rodzaju.

Wypowiedzenie Umowy.

Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, poprzez złożenie Zleceniobiorcy pisemnego oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto. Zleceniobiorca, z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, nie ma prawa dochodzenia zapłaty odszkodowania, zapłaty części wynagrodzenia ani też żądania zwrotu wydatków łącznie w kwocie wyższej niż określona w zdaniu poprzedzającym. Wypowiedzenie Umowy dokonane przez Zleceniodawcę przed terminem wskazanym powyżej, nie rodzi po stronie Zleceniobiorcy żadnych roszczeń z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę, poza zwrotem poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem szkolenia, które Zleceniobiorca udokumentuje odpowiednimi dokumentami. W sytuacji gdy wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę nastąpi z winy zleceniobiorcy, postanowienia dotyczące odszkodowania oraz zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem szkolenia (innych niż Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników) nie znajdują zastosowania.

Koszty Dojazdu i Pobytu Uczestników

Jeżeli Zleceniodawca podzlecił Zleceniobiorcy organizację dojazdu uczestników na miejsce szkolenia, i/lub pobytu uczestników w hotelu lub ośrodku szkoleniowym (noclegi, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych, inne koszty pobytowe), pokrywa koszt w.w. usług, który to koszt doliczany jest do ceny szkolenia i faktury.

Zleceniobiorca pobiera uzgodnioną przez strony prowizję tytułem organizacji Transportu i Pobytu.

Zleceniodawca poinformuje uczestników o dodatkowych płatnościach za zbyt późne wymeldowanie, nieuzgodnione korzystanie z barów i restauracji (poza menu szkolenia), minibaru, odpłatnych dodatkowo usług hotelu (spa, urządzenia sportowe itp.)

Jeżeli Zleceniodawca nie wpłaci terminowo na konto Zleceniobiorcy uzgodnionych wcześniej (poprzez korespondencję e-mail) zaliczek (dot. rezerwacji hoteli, autokarów itp.), Zleceniobiorca nie odpowiada za niezrealizowanie uzgodnionych usług Pobytu i Transportu. Nie stanowi to złamania ani nie oznacza rozwiązania umowy.

Jeżeli Zleceniobiorca nie może (z winy hotelu lub opóźnionej płatności zaliczki przez Zleceniodawcę), zagwarantować uzgodnionego hotelu lub dojazdu, proponuje inny hotel, dojazd lub termin szkolenia. Gdy Zleceniodawca nie akceptuje tej zmiany (poprzez korespondencje e-mail), umowa zostaje rozwiązana a ew. zaliczki zwrócone.

Zleceniodawca może pisemnie upoważnić jednego z uczestników do zamawiania dodatkowych usług w trakcie szkolenia. Zleceniodawca pokrywa koszt tych zamówień.

Wzrost kosztu Pobytu i Transportu o mniej niż 20% w stosunku do uzgodnionego budżetu, zaakceptowany w drodze korespondencji email przez Zleceniodawcę, nie wymaga aneksowania umowy i uznaje się za wiążący dla stron.

Jeżeli Zleceniodawca wypowiedział umowę Zleceniobiorcy, albo Strony uzgodniły zmianę terminu szkolenia, Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty Dojazdu i Pobytu uczestników poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z tą zmianą – w tym koszt zaliczek, które nie są zwracane.

Jeśli na mieniu Hotelu (pobyt) lub Firmy Transportowej (dojazd) uczestnik lub uczestnicy wyrządzą szkodę, Zleceniodawca pokryje koszt jej naprawy, natychmiast po przedstawieniu wezwania do naprawy.

Jeśli Zleceniodawca chce odbyć wspólnie ze Zleceniobiorcą dodatkową wizję lokalną hotelu przed szkoleniem, koszt wizji wyceniany jest indywidualnie.

Zmiana terminu szkolenia

W sytuacji wyższej konieczności, każda ze stron może w porozumieniu z drugą stroną zmienić termin szkolenia. Obustronne uzgodnienie nowego terminu nie stanowi zmiany umowy.

Klauzula poufności

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje poufne, materiały i know how uzyskane od drugiej strony. Strony zobowiązują się przedsięwziąć wszelkie kroki niezbędne w celu zapewnienia, że ich pracownicy, i podwykonawcy oraz pracownicy związanych firm zostaną zawiadomieni i zastosują się do obowiązku poufności.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Chorzowie.

Siła Wyższa

Żadna ze stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy, gdy nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej, naturalnej katastrofy, lub innych nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron.

Dyspozycja uczestników

Zleceniobiorca ma prawo do zaniechania realizacji lub zmodyfikowania wybranych modułów programu zajęć w przypadku, gdy zachowanie wybranych uczestników tych zajęć wskazuje – w opinii Zleceniobiorcy, iż znajdują się oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a udział uczestników w tych modułach może spowodować uraz ich ciała.

Zleceniobiorca ma prawo nie dopuścić do szkolenia osoby , których zachowanie – w opinii Zleceniobiorcy – wskazuje na iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o takim zajściu Zleceniodawcę w następnym dniu roboczym po zakończeniu zajęć. W powyższej sytuacji Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy pełne wynagrodzenie, tak jakby zajęcia się odbyły.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w trakcie realizacji zajęć, w drodze na zajęcia, w drodze powrotnej, a także w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowym.

Zmiana warunków miejsca szkolenia

W przypadku, gdy zaplanowano zajęcia plenerowe, a pogoda uniemożliwia ich realizację, Zleceniobiorca przygotuje program alternatywny, który pozwoli zrealizować w możliwie zbliżonym do zaplanowanego stopniu cele merytoryczne szkolenia, poprzez przeprowadzenie innych ćwiczeń szkoleniowych pod dachem.

W przypadku, gdy z winy Zleceniodawcy lub z przyczyn niezależnych od stron (np. nagłego problemu spowodowanego przez ośrodek szkoleniowy, braku prądu itp.) nie uda się zapewnić na szkolenie sal o wyposażeniu i wielkości uzgodnionej przez Strony umowy, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by przeprowadzić wszystkie zaplanowane moduły szkolenia, a w miejsce modułów niemożliwych do zrealizowania (np. niewyświetlenie filmu z powodu braku prądu) zaproponuje alternatywne ćwiczenia o zbliżonej wartości merytorycznej i tematyce.

Doręczenia

Każde zawiadomienie lub korespondencja wynikająca lub wymagana zgodnie z Umową sporządzona będzie na piśmie i będzie uważana za doręczoną prawidłowo w przypadku doręczenia osobiście, pocztą bądź e-mail`em na adres Strony zapisany w umowie.

Postanowienia końcowe

Zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksów do Umowy. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

5/5 - (1 vote)