Zapraszamy na warsztaty zarządzania projektami wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium (więcej o rankingach). Spotkania prowadzą trenerzy z ogromnym, także międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu projektami: od wprowadzania produktów na rynek, przez projekty zmian organizacyjnych i uruchomienia nowych oddziałów firmy, po… organizację wypraw na biegun północny. Warsztaty mogą mieć formę tradycyjną lub online.

Szkolenia „Zarządzanie projektami” uczą, jak:

 1. Wyznaczyć cele projektu adekwatne do oczekiwań zleceniodawcy, zarządu, lub klienta, zgodne ze strategią firmy
 2. Zaplanować krok po kroku projekt: harmonogram, kamienie milowe, etapy projektu, budżet, mierniki kontrolne
 3. Stworzyć strukturę zespołu projektowego (członkowie stali i czasowi, partnerzy zewnętrzni), przygotować się do zadań związanych z rola lidera i  komunikacją w zespole
 4. Koordynować prace projektowe na wszystkich etapach realizacji
 5. Koordynować współpracę zespołu projektowego z różnymi działami w firmie
 6. Przewidywać ryzyka i zagrożenia i odpowiednio im przeciwdziałać
 7. Podejmować przemyślane decyzje w kluczowych momentach projektu

Szkolenia, symulacje czy warsztaty?

Szkolenie może mieć następującą formę:

 1. Zaawansowana, planszowa  gra strategiczna Project Simulation, w której uczestnicy na 2 dni stają się menedżerami projektów i krok po kroku je planują (z użyciem rzeczywistych narzędzi analityczno – planistycznych) a potem realizują (zarządzając zespołem, ryzykiem, budżetem, zmianami, komunikacją…).
 2. Praca nad własnym projektem – uczestnicy na kolejnych sesjach warsztatu planują własny projekt, który rzeczywiście będą realizować – wychodzą więc ze szkolenia z gotowym planem
 3. Klasyczny warsztat, skupiający się na wybranych aspektach zarządzania projektem lub zespołem projektowym

menedzerskie-zarzadzanie

szkolenia-zarzadzanie

szkolenie-gra

Gra symulacyjna Project Simulation – symulator zarządzania projektem

ISTOTA SYMULACJI PROJEKTOWEJ
Uczestnicy dowiadują się, że właśnie zostali członkami nowo powołanego zespołu projektowego. Ich zadaniem (każdego z zespołów) jest zorganizowanie konferencji promocyjnej dla klientów.
W trakcie konferencji odbywać się będą również imprezy towarzyszące mające ugruntować pozytywny wizerunek firmy.
Zespół projektowy musi zaplanować szereg działań w ramach projektu: podzielić się rolami i zadaniami w zespole, wybrać miejsce konferencji, zdecydować jakie imprezy zainteresują jej gości, ilu uczestników zaprosić. Im szybciej sfinalizują swój projekt tym mają większe szanse powodzenia. Cały czas muszą pamiętać o budżecie projektu, który został określony przez Zarząd. Jeśli uda się im zaoszczędzić mogą liczyć na dodatkową premię.
Wszystko to będzie się odbywać w ramach ustalonej struktury gry, która narzuca przebieg warsztatu, ale nie narzuca strategii i taktyki działania.
Każde działanie będzie miało swoje odzwierciedlenie w ponoszeniu kosztów, ale również w uatrakcyjnianiu konferencji (celu projektu) – walutą w grze są specjalne monety „centavo”, które leżą na stole.CEL EDUKACYJNYDzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją

 • jak zaplanować projekt – cele i zadania
 • jak zaplanować budżet projektu i jego płynność finansową
 • jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań
 • jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego
 • jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt

FABUŁA
Właśnie nadszedł moment wprowadzenia na rynek nowego produktu. Dlatego zarząd postanowił zorganizować wydarzenia promujące nowa markę wśród klientów, dystrybutorów i hurtowników. Każda z firm powołała zespół projektowy, który przygotuje i poprowadzi wydarzenie.

Rolą każdego z zespołu jest zaplanować całość pracy (wyznaczyć cele, skalę wielkości i budżet wydarzenia, kalendarz prac), a potem przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy: od pomysłu do wydarzenia. Na każdym z etapów zespoły będą sobie radzić z bieżącymi problemami, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, dzielić zadania, wydawać pieniądze i utrzymywać płynność finansową projektu. Będą sobie radzić z nieprzewidzianymi wypadkami i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Na koniec porównamy koszty (czas, ludzie, pieniądze, inne zasoby) z efektami (efekt marketingowy wydarzenia mierzony ilością uczestniczących w nim gości i prestiżem wydarzenia). Ocenimy zgodność celów i rezultatów oraz opóźnienia i odchylenia. Sprawdzimy, jak radził sobie każdy z zespołów i wyciągniemy wnioski Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy:

Budżet i inwestycje

Ustalenie stopnia wykorzystania budżetu.
Cash flow i harmonogram płatności.
Ustalenie proporcji budżetu – wewnętrzny (np. koszty płac członków zespołu projektowego,) zewnętrzne (np. koszty materiałów do budowy).
Wybór kategorii wydatków i podwykonawców.

Plan i harmonogram projektu

Wyznaczenie celów projekt – wielkość projektu (ilość pokoi w hotelu itp) i jakość (wg. kryteriów klienta).
Określenie listy zadań w projekcie.
Określenie wielkości zespołu projektowego.
Ustalenie kolejności zadań i konkretnych tygodni ich wykonania.

Zarządzanie bieżącą realizacją projektu

Zatrudnianie i zwalnianie członków zespołu projektowego.
Dobór członków zespołu pod kontem optymalizacji kosztów.
Reagowanie na niespodzianki i nowe informacje z rynku.
Dostosowywanie projektu do zmieniających się celów i mierników oceny projektu.
Rozwiązywanie problemów wąskich gardeł (np.: choroba pracownika i mniej rąk do prac).
Reagowanie na działania konkurencji.

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące surowce, półprodukty i produkty, hale i linie produkcyjne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
1 dzień szkoleniowy (6 – 8 godzin) – sama symulacja. Może ona być też wzbogacona o pełny warsztat dot. zarządzania zespołem projektowym lub planowania projektu (warsztat razem z symulacją trwa zwykle 2-3 dni, zależnie od uzgodnionego programu).

WIELKOŚĆ GRUPY

9 – 24 osoby

4.7/5 - (32 votes)

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy program szkolenia z zarządzania projektem, zrealizowany dla jednego z klientów:

Cele szkolenia z zarządzania projektem:

 • nabycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia własnego projektu
 • Przekazanie wiedzy o zarządzaniu projektem
 • Poznanie zadań i roli menedżera projektu
 • Poznanie narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania projektem
 • Poznanie doświadczeń – pozytywnych i negatywnych – z innych projektów
 • Wypracowanie przez uczestników podczas szkolenia z zarządzania gotowego planu własnego projektu – w przypadku pracy nad własnym case’m.
Temat sesjiZawartość merytoryczna sesji
Zarządzanie projektem – prezentacja podstawowych zasadPrzedstawienie podczas szkolenia z zarządzania poszczególnych etapów projektu i zadań menedżera projektu na każdym z etapów.Gra „Wieża” Gra pokazująca w pigułce, czym jest projekt, jakie ma cele i jakimi zasadami rządzi się jego planowanie i realizacja.
Cel główny i potrzeby odbiorcówGrupa, w dyskusji moderowanej przez trenera, wypracuje:

 • kategoryzację odbiorców projektu: kto ma korzystać z efektów pracy zespołu projektowego, którego konkretne działy i grupy osób wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • listę potrzeb każdej z grup odbiorców (jakie potrzeby chcą zrealizować dzięki pracy zespołu projektowego i rozwiązaniom, jakie ten zespół wypracuje)
 • cel główny projektu

Efektem tego etapu szkolenia z zarządzania będzie jasne ustalenie, po co firmie potrzebna jest realizacja projektu, jakie i czyje potrzeby projekt ma zaspokajać, oraz jaki jest cel jego realizacji.

Cele szczegółowe szkolenia z zarządzania i miernikiGrupa, w dyskusji moderowanej przez trenera:

 • rozdzieli cel główny na cele cząstkowe
 • ustali priorytety celów cząstkowych
 • opracuje najlepszy sposób realizacji każdego z celów (określenie metody realizacji)
 • wypracuje mierniki realizacji każdego z celów (cel SMART) i określi kryteria oceny realizacji tych celów
Zadania i ich podział w zespolePodczas realizacji tego punktu szkolenia z zarządzania grupa, w dyskusji moderowanej przez trenera:

 • rozpisze każdy z celów cząstkowych na konkretne zadania do realizacji
 • określi wymagany (i zarazem realny w konkretnej sytuacji firmy) skład zespołu projektowego
 • podzieli zadania pomiędzy członków zespołu projektowego
Podejmowanie decyzji w projekcieMacierz Oceny Alternatyw Grupa pozna i przećwiczy (na wybranym przykładzie z własnego projektu) narzędzie, które usprawnia i porządkuje podejmowanie decyzji w projekcie (ustalanie kryteriów i wag, analiza konsekwencji z różnych perspektyw, wartościowanie alternatywnych decyzji i racjonalny wybór).
Planowanie projektu – schemat GanttaPoznanie najpopularniejszego narzędzia do planowania projektu (wyznaczanie celów, etapów, kamieni milowych, podział zadań w projekcie, określanie kalendarza projektu).Grupa wypracuje plan Gantta własnego projektu.
Finanse projektuGrupa podczas tego etapu szkolenia z zarządzania opracuje budżet własnego projektu. W oparciu o schemat Gantta stworzy harmonogram wydatków i ustali, które są kluczowe, a które można – w razie problemów finansowych – zlikwidować.
Zasoby niefinansowe w projekcieZbudowanie matrycy zasobów niefinansowych projektu:

 • technicznych i logistycznych
 • know how i benchmarków
 • czasu, jaki na rzecz projektu będą musieli oddać pracownicy innych działów
Rola menedżera zespołu projektowegoStudium przypadku pokazujące błędy, jakie może popełnić lider zespołu projektowego (także taki, który nie ma bezpośrednich podwładnych, lecz koordynuje pracę wielu osób i podmiotów zewn.). Szkolenie z zarządzania na tym etapie obejmuje analizę zadań szefa grupy projektowej – burza mózgów i dyskusja.Efektem sesji jest wspólne wypracowanie przez grupę „Dekalogu zasad pracy dobrego menedżera zespołu projektowego”.
Dekalog menedżera projektu – uzupełnienieTrener uzupełnia wypracowany przez uczestników dekalog poprzez prezentację własnych doświadczeń w zarządzaniu projektami i własnej wiedzy na ten temat.
Ocena projektuPrezentacja zastosowania do oceny projektu Macierzy Oceny Rezultatów. Uczestnicy przećwiczą jej stosowanie na prostym przykładzie.
Racjonalność w gospodarowaniu zasobami projektuMapa Nieproduktywności Projektu” prezentująca kilkadziesiąt typowych przykładów niepotrzebnego wykorzystywania zasobów: finansowych, rzeczowych, ludzkich, niematerialnych i czasu.Trener omówi podczas szkolenia z zarządzania najczęściej popełniane w projektach błędy.
Co się może zepsućTą część szkolenia z zarządzania realizujemy stosując burzę mózgów, w której grupa wypracowuje:

 • listę potencjalnych zagrożeń i wpadek – listę zadań i celów, których realizacji może być zagrożona w wyniku problemów organizacyjnych i zdarzeń losowych
 • analizę prawdopodobieństwa ryzyka i kosztów ubezpieczenia od ryzyka
 • listę pomysłów naprawczych: do każdej wpadek jeden pomysł – jak rozwiązać problem.

* Ranking Firm Szkoleniowych