Wszyscy uczestnicy szkoleń i warsztatów mogą trzymać, na życzenie pracodawcy zamawiającego szkolenie, dyplom lub certyfikat. Muszą jednak spełnić niezbędne wymogi do jego uzyskania. Dyplom lub certyfikat może dotyczyć zarówno pojedynczego szkolenia, jak i dłuższego cyklu rozwojowego. 

Wszystkie nasze dyplomy i certyfikaty mogą być wystawione w jeżyku polskim i angielskim. Dodatkowo, na życzenie, przygotowujemy skan każdego dokumentu  – do akt personalnych pracowników. Dyplomy lub certyfikaty przekazujemy uczestnikom na koniec szkolenia (jeśli wcześniej otrzymaliśmy listę obecności z nazwiskami uczestników) lub przesyłamy pocztą na adres pracodawcy, po szkoleniu.

Dyplom ukończenia szkolenia

Dyplom potwierdza jedynie fakt uczestniczenia w szkoleniu. Nie jest on potwierdzeniem faktycznego posiadania określonego zestawu umiejętności lub wiedzy. Warunkiem uzyskania dyplomu jest bowiem jedynie uczestniczenie w min. 80% czasu zajęć  (frekwencja).

Dyplom zawierać może (do uzgodnienia na etapie zamawiania szkolenia):

  1. Nazwę instytucji wystawiającej: Fundacja Training Projects
  2. Nazwę (temat) szkolenia (nazwa uzgodniona na etapie podpisywania umowy i zamawiania szkolenia)
  3. Datę i opcjonalnie miejsce wystawienia dyplomu
  4. Imię i nazwisko oraz podpis trenera prowadzącego zajęcia

Certyfikat

Certyfikaty wystawione przez Fundację Training Projects nie mają mocy dokumentu państwowego, ani nie dają żadnych formalnych uprawnień opisanych przepisami.  Mogą jednak w wielu sytuacjach stanowić pisemne potwierdzenie kwalifikacji posiadanych przez pracownika.

Certyfikat posiada te same dane co dyplom, oraz dodatkowo informacje potwierdzającą, iż jego posiadacz zdał egzamin końcowy po szkoleniu z wynikiem pozytywnym. Oczywiście warunkiem otrzymania certyfikatu jest rzeczywiste pozytywne ukończenie egzaminu. Egzamin prowadzony jest w formie uzgodnionej z zamawiającym i adekwatnej do tematu szkolenia. Może to być pisemny (lub elektroniczny) test wiedzy, test problemowy, egzamin ustny, obrona pracy egzaminacyjnej albo symulacja zadaniowa (indywidualne development center).

Na życzenie, na certyfikacie wydrukowany może być też hasłowy (skrótowy) zakres tematyczny szkolenia, którego przedmiotem jest certyfikat. Może też być dodana liczba zrealizowanych dni szkoleniowych.

Realizacja egzaminu jest usługą dodatkowo płatną.

Rate this post