W Training Projects mierzymy efektywność szkoleń na czterech poziomach określonych przez model Donalda Kirkpatricka. Pierwszy poziom oceny jest wliczony w cenę szkolenia. Kolejne zrealizujemy na Państwa życzenie.

  • Ocena efektywności szkoleń menedżerskich, miękkich, biznesowych i handlowych na pierwszym poziomie metody Kirpatricka odbywa się na każdym szkoleniu samodzielnym (czyli nie w ramach większego cyklu) oraz na  min. co drugim ze szkoleń realizowanych w ramach większego cyklu dla danej grupie szkoleniowej. Dopuszczalne wyjątki to krótkie prezentacje i wykłady poglądowe, szkolenia inspiracyjne i integracyjne prowadzone w formie krótkich gier/zabaw, lub panele dyskusyjne i planistyczne (w tym tzw. warsztaty facilitowane)
  • Ocena efektywności na pierwszym poziomie prowadzona jest metodą ankietową, z użyciem wystandaryzowanego narzędzia zaakceptowanego przez zarząd Training Projects – arkusz oceny lub ankieta poszkoleniowa w serwisie HRmapa.pl
  • Trener prowadzący szkolenie zobowiązany jest przygotować raport podsumowujący wyniki ankiet, zawierający średnie oceny w poszczególnych kategoriach oceny szkolenia, oraz uwagi uczestników. Raport ten zostaje wysłany klientowi przez menedżera koordynującego projekt szkoleniowy, lub wydelegowaną przez niego osobę
  • Po zakończeniu cyklu szkoleniowego, lub też – w uzasadnionych przypadkach – po zakończeniu dużego etapu projektu, odbywa się – za zgoda klienta – ocena na drugim i trzecim poziomie modelu Kirpatricka. Wykorzystujemy testy papierowe lub w portalu HRmapa.pl. wyniki badania zostają udostępnione klientowi
  • Ocenę na drugim poziomie wykonuje się poprzez przeprowadzenie testu wiedzy, wypracowanego wspólnie przez zespół właściwych merytorycznie trenerów, którzy prowadzili zajęcia w ramach cyklu szkoleniowego. Test ten przeprowadza się na koniec szkolenia kończącego cykl (lub jego etap), albo podczas osobnego spotkania z grupą lub losowo wybraną jej reprezentacją (min. 5 osób)
  • Ocenę na trzecim poziomie wykonuje się na życzenie klienta i za dodatkowa opłatą – poprzez przeprowadzenie studiów przypadku, scenek lub gier menedżerskich, w których właściwi merytorycznie trenerzy obserwują zachowanie uczestników.  Ocenę tą przeprowadza się na koniec szkolenia kończącego cykl (lub jego etap), albo podczas osobnego spotkania z grupą lub losowo wybraną jej reprezentacją (min. 5 osób)
  • Raport zawierający wnioski z oceny na drugim i trzecim poziomie Kirkpatricka przekazuje się w formie pisemnej klientowi
  • Ocena na czwartym poziomie Kripatricka prowadzona jest na życzenie klienta, w czasie od 6 do 24 miesięcy po zakończeniu całego projektu szkoleniowego. Czas ten określany jest wspólnie przez menedżera koordynującego projekt i przedstawiciela klienta
  • Ocena na czwartym poziomie Kripatricka prowadzona jest przez analizę min. czterech mierników, spośród mierników wybranych na etapie określania potrzeb (należy wybrać mierniki, na które w trakcie trwania cyklu nie wpływały znacząco okoliczności zewnętrzne, np. zmiany cyklu koniunkturalnego, zmiany prawne, nowe inwestycje, zmiany w sektorze konkurencyjnym, zmiana strategii firmy itp.). Analizy dokonuje się przez obliczenie różnicy pomiędzy wartością początkową (przed rozpoczęciem cyklu) i końcową (w momencie prowadzenia pomiaru)
  • Analiza na czwartym poziomie Kripatricka prowadzona jest wspólnie przez przedstawiciela klienta i menedżera koordynującego projekt, lub osobę przez niego wydelegowaną
Rate this post