Jenn Lim, Dyrektor Generalny firmy konsultingowej Delivering Happiness, twierdzi, że gdy wartości i cele firmy wzmacniają jej pracowników, zyskuje na tym zarówno jej wynik finansowy, jak i społeczeństwo. Zachęca ona ludzi, zespoły, organizacje i społeczności do zidentyfikowania i realizowania swoich inspirujących wartości i celów oraz do wykorzystania ich do skupienia się na długoterminowych wynikach, a nie krótkoterminowych zwycięstwach. Ten model kapitalizmu interesariuszy może odblokować sukces dla Państwa, Państwa interesariuszy i Państwa społeczności – „potrójna wygrana”.

Opracowanie zostało przetłumaczone maszynowo (przepraszamy za błędy) jako materiał na nasze szkolenia z przywództwa.

Take-Aways

  • Aby dobrze prosperować w Erze Adaptacyjnej, w której zachodzą szybkie zmiany, należy budować kulturę, która ceni ludzi.
  • Sukces należy mierzyć podwójnym ROI – osiągając dobre wyniki finansowe, a jednocześnie pomagając interesariuszom prowadzić sensowne życie.
  • Model cieplarniany łączy działanie z celem, aby osiągnąć autentyczność, pełnię i odporność.
  • Kultura organizacyjna jest podstawą szczęścia pracowników i ich wkładu w realizację celów grupy i większego dobra.
  • Poszukiwanie szczęścia, sensu i celu zaczyna się od jednostki.
  • W „My” modelu cieplarnianego organizacje adaptacyjne tworzą dopasowanie, przynależność, odpowiedzialność i zaangażowanie.
  • Społeczność obejmuje każdą osobę i podmiot, z którym Państwa firma ma do czynienia: klientów, dostawców i nie tylko.
  • Organizacje mogą poszerzyć swoje rozumienie społeczności i na nowo wyobrazić sobie swoją rolę w społeczeństwie.
  • Różnorodność, sprawiedliwość, integracja i przynależność (DEIB) są dobre dla biznesu i niezbędne dla sprawiedliwego społeczeństwa.

Podsumowanie

Aby dobrze prosperować w Erze Adaptacyjnej, w której zachodzą szybkie zmiany, należy budować kulturę, która ceni ludzi.
Globalna pandemia COVID-19 zakłóciła wiele z tego, co społeczeństwo uważało za oczywiste. Technologia i zmiany społeczne przyspieszyły w bezprecedensowy sposób, pozostawiając wiele osób z trudnościami w radzeniu sobie i adaptacji. Pandemia spotęgowała stresy i podziały, które już wcześniej naruszały tkankę gospodarczą i społeczną.

„Nawet jeśli nadążanie za nieprzewidywalnymi, wykładniczymi zmianami wokół nas jest zniechęcające… podkreśla to tylko, że nigdy nie było tak ważne, aby kontrolować to, co jest w nas – nasze przekonania, cel, wartości i zdolność do adaptacji”.
W tym środowisku ludzie i organizacje powinni skupić się na kontrolowaniu i zmienianiu okoliczności, na które mogą wpływać, oraz na akceptowaniu i dostosowywaniu się do okoliczności, na które nie mają wpływu.

W chaotycznym otoczeniu organizacje, które dobrze prosperują, stawiają na pierwszym miejscu dobro swoich ludzi i interesariuszy w większej społeczności. Ludzkie traktowanie ludzi – jako aktywów, a nie pasywów – pomaga firmom stać się bardziej odpornymi. Ciężkie czasy ujawniają charakter jednostek i firm.

Sukces mierzy się podwójnym ROI – osiągając dobre wyniki finansowe, a jednocześnie pomagając interesariuszom prowadzić sensowne życie.
To, co Państwo mierzą, kształtuje Państwa strategię. Organizacje prosperują w Erze Adaptacyjnej, mierząc to, co służy interesom wszystkich – nie tylko kierownictwa i akcjonariuszy, ale wszystkich interesariuszy, w tym Państwa pracowników, społeczności i planety.

Inwestowanie w dobre samopoczucie Państwa pracowników prowadzi do większej rentowności, wyższej jakości pracowników, większej wydajności i lepszych wyników giełdowych. Szczęście w miejscu pracy i pozytywne cele korelują z rozwojem firmy i zyskami.

„Najbardziej trwałą formą szczęścia jest cel. To on nas umacnia i jednocześnie zapala naszą Gwiazdę Północną”.
Szczęście oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi i kultur, ale wspólne jest uczucie przyjemności, zaangażowanie w pracę lub zabawę oraz przyczynianie się do większego, znaczącego celu. Jednostki i firmy mogą działać w sposób, który poprawia ich szczęście i dobrobyt społeczeństwa.

Model cieplarniany łączy działania z celem, aby osiągnąć autentyczność, pełnię i odporność.
Model cieplarniany wykorzystuje matrycę, na której jedna oś pokazuje, kto powinien działać – jedna osoba, grupa ludzi lub społeczeństwo, wyrażone jako „MNIE, MY i SPOŁECZEŃSTWO” – a druga oś pokazuje, jakie wartości i zachowania ludzie powinni przejawiać, w jakich warunkach i w jakim wyższym celu. Kiedy ludzie lub firmy działają w zgodzie ze wsparciem i odpowiedzialnością społeczności, powiększają pozytywne efekty swoich działań.

„Różnica między firmami, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu, a tymi, które tego nie robią, polega na tym, jak bardzo liderzy są zaangażowani w zakorzenienie swojego celu w odpowiedzialnych wartościach i zachowaniach”.
Nie wystarczy mieć ustaloną misję. Indywidualne, firmowe i wspólnotowe zachowania i systemy muszą być zgodne z określonymi wartościami i je podtrzymywać. Wtedy wszyscy mogą ufać, że ludzie i ich firmy dokonują wyborów nie tylko dla osobistego sukcesu lub zysku firmy, ale także po to, aby służyć wspólnym wyższym celom.

We wspólnym ekosystemie organizacji „warunki cieplarniane” sprzyjają rozwojowi celu i wartości. Prowadzi to do samoorganizacji, rozproszonego przywództwa, strategii adaptacyjnych i kreatywności. Indywidualna odporność każdego człowieka przyczynia się do odporności organizacji. Gotowość pracowników do adaptacji oraz ich chęć do nauki i rozwoju pomaga budować Państwa firmę, ponieważ zaangażowani, produktywni, szczęśliwi pracownicy uczą się zarówno na porażkach, jak i na sukcesach.

Kultura organizacyjna jest podstawą szczęścia pracowników i ich wkładu w realizację celów grupy i większego dobra.
Trzy warunki cieplarniane – kontrola, postęp i łączność – sprzyjają dopasowaniu się Państwa pracowników do istotnych wartości, produktywnemu zachowaniu i prawdziwemu celowi. Ludzie są w stanie wykonywać swoją najlepszą pracę, gdy mają autonomię i swobodę działania oraz gdy czują się godni zaufania. Środowisko, w którym stawia się osiągalne cele i cieszy się z osiągnięć, jest mniej stresujące, sprzyja produktywności i zaangażowaniu. Gdy ludzie łączą się w sposób znaczący na poziomie osobistym, wspierają się nawzajem i biorą na siebie odpowiedzialność.

Na poziomie organizacji ludzie muszą widzieć, jak ich indywidualny cel – „Co z tego mam?” – jest zgodny z celem wyższym – „Co z tego wynika dla wszystkich?”. Organizacje adaptacyjne tworzą kulturę, w której każdy uczestnik jest mile widziany, która wspiera wzajemne zaufanie i docenia różnice – nie konformizm.

„Nie powinniśmy zakładać, że wiemy, jak pomóc ludziom, nie angażując ich bezpośrednio, nie słuchając ich rzeczywistych potrzeb i nie pozwalając im przejąć inicjatywy.
Odpowiedzialność oznacza, że ludzie biorą – i dzielą – odpowiedzialność za wyniki. Gwarantuje, że każdy będzie realizował swoje zobowiązania. W odpowiedzialnej firmie ludzie uznają swoje błędy i wszyscy uczą się na nich. Firma dostrzega i nagradza dobrą pracę. Organizacja wykazuje długoterminowe zaangażowanie w wartości, zachowania i wyższe cele i nigdy nie rezygnuje z nich dla krótkoterminowych korzyści finansowych.

Poszukiwanie szczęścia, sensu i celu zaczyna się od jednostki.
Wielu ludzi uważa, że ich praca nie pomaga im żyć zgodnie z ich wartościami i celami w sposób, który prowadzi do szczęścia i sensu. Wypalenie, stres, trudności ekonomiczne i problemy ze zdrowiem psychicznym są coraz częstsze, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19.

Jednocześnie dobre samopoczucie Państwa pracowników zależy od tego, czy są oni w stanie wnieść do miejsca pracy całe swoje autentyczne ja. Aby osiągnąć samorealizację i odkryć wyższy cel, należy odbyć „podróż bohatera”, czyli zanurzyć się w odkrywaniu wyższego celu, swoich wartości i priorytetów. Proszę wypróbować ćwiczenie „Bicie serca szczęścia”, w którym prosi się o przypomnienie sobie ważnych osobistych wzlotów i upadków. Proszę określić podstawowe wartości obecne w najwyższych momentach lub niepokojąco nieobecne w najniższych.

Im bardziej ludzie czują się bezpiecznie, nie ukrywając tego, kim są, poprzez zakładanie „maski pracy”, tym bardziej czują się przynależni”.
Kiedy już zidentyfikuje Pan wartości, które podnoszą Pana samopoczucie, proszę nadać im priorytet w podejmowaniu decyzji. Napisać deklarację celu, w której określi Pani, co inspiruje Panią do działania, podkreśli Pani talenty i zdolności oraz opisze pozytywny wpływ, jaki Pani entuzjazm i dary wywierają na świat. Szukać środowiska pracy, które wspiera i akceptuje każdy aspekt Pana życia – samopoczucie psychiczne, fizyczne, emocjonalne i finansowe. Takie środowisko jest dobre dla Państwa, a także dla biznesu Państwa pracodawcy.

W „My” modelu cieplarnianego organizacje adaptacyjne tworzą dopasowanie, przynależność, odpowiedzialność i zaangażowanie.
Polityka organizacyjna, która określa wartości i wspierające je zachowania, sprawia, że wszyscy zmierzają do wspólnego celu. Należy stale sprawdzać i modyfikować tę umowę społeczną, w miarę jak zmieniają się Państwa uczestnicy i środowisko. W szczególności kierownictwo musi być mocno związane z wartościami i celem organizacji oraz ponosić widoczną odpowiedzialność za przestrzeganie tych wartości.

Ludzie z poczuciem przynależności osiągają znacznie lepsze wyniki niż ci, którzy go nie mają. Kultywowanie kultury przynależności poprzez zapewnienie ludziom możliwości nauki i interakcji, tak aby każdy czuł, że jego koledzy i przełożeni widzą, słyszą i cenią go za jego autentyczne „ja”. Podejmowanie świadomych decyzji o budowaniu różnorodnej, sprawiedliwej, integracyjnej społeczności w miejscu pracy poprawia wyniki wszystkich.

„Połączenie jest sposobem, w jaki przetrwamy i będziemy się rozwijać jako gatunek na tej planecie. W ten sposób będziemy żyć przyszłością pracy właśnie teraz. W ten sposób będziemy budzić się każdego dnia, czując się rozpoznawani, szanowani i celebrowani na tyle, aby pomóc w odbudowie społeczeństwa, które czasami może wydawać się zepsute.”
Odpowiedzialność musi przenikać każdy aspekt działalności organizacji adaptacyjnej. Należy podjąć kroki w celu zbudowania kultury, w której ludzie czują, że mogą polegać na sobie nawzajem w zakresie odpowiedzialności i w której ludzie dotrzymują obietnic, popierają sprawiedliwość, uznają pożądane zachowania i nagradzają się nawzajem za nie.

Dostosowanie, przynależność i odpowiedzialność tworzą i wspierają indywidualne i zbiorowe zaangażowanie, które jest niezbędnym warunkiem cieplarnianym dla adaptacyjnych organizacji. Odgórne hierarchie są zbyt sztywne i zbyt wolne na zmiany, aby sprostać dynamicznym wyzwaniom Ery Adaptacji. Kiedy wszyscy w miejscu pracy zobowiązują się do przestrzegania wspólnych, długoterminowych wartości i celów, mogą samodzielnie zarządzać i samoorganizować się, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Społeczność obejmuje każdą osobę i podmiot, z którym Państwa firma ma do czynienia: klientów, dostawców i innych.
Wyzwaniem w Epoce Adaptacji jest rozszerzenie idei społeczności poza sąsiadów i tych, którzy myślą, wyglądają i działają tak jak Państwo, aby objąć nią każdego, z kim utrzymują Państwo stosunki, czy to interpersonalne, czy transakcyjne.

Potrójne zwycięstwo przynosi korzyści jednostce, organizacji i członkom Państwa społeczności. Oznacza to, że decydują się Państwo na prowadzenie interesów z ludźmi i firmami, które łączą się z Państwa wartościami i celem. To poszerzone rozumienie społeczności leży u podstaw zmiany, jaką muszą dokonać firmy adaptacyjne, polegającej na przejściu od maksymalizacji krótkoterminowej wartości dla akcjonariuszy do promowania długoterminowej wartości dla interesariuszy, przy czym interesariusze to wszyscy członkowie społeczności.

„Cel (…) w naturalny sposób daje nam odporność na adaptację i rozwiązywanie problemów, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia, oraz motywację do bycia produktywnym nawet w najtrudniejszych czasach”.
Kapitalizm interesariuszy dąży do tego, aby uczestnictwo było grą o sumie dodatniej, z której wszyscy mogą być dumni. Może to być uczciwa płaca, płaska siatka płac, bezpieczeństwo w miejscu pracy, doskonała obsługa klienta, dobre obywatelstwo firmy i duże projekty charytatywne. Ludzie czują się bardziej pozytywnie w swojej pracy, gdy widzą, że ich firma podejmuje działania zgodnie ze swoimi wartościami. Dodanie autentycznej, osobistej i znaczącej wartości ludzkiej do każdej interakcji buduje lojalność i tworzy efekt spirali.

Organizacje mogą poszerzyć swoje rozumienie społeczności i na nowo wyobrazić sobie swoją rolę w społeczeństwie.
Całość, połączenie i przynależność mają znaczenie nie tylko na poziomie jednostki (ja), firmy (my) i społeczności, ale również na poziomie społecznym, a nawet planetarnym. Każdy, na każdym poziomie, ma swoją rolę do odegrania.

Jedno z przydatnych ćwiczeń, „Sześć stopni wpływu”, pomaga Państwu wyobrazić sobie podróż bohatera Państwa organizacji. Aby stworzyć storyboard przedstawiający przejście Państwa firmy od stanu obecnego do realizacji jej najwyższego celu, należy zacząć od sześciu kartek czystego papieru. Na pierwszej z nich należy opisać obecny stan firmy. Na szóstej należy opisać, gdzie Państwa organizacja chce się znaleźć, gdy pracownicy będą realizować swój wspólny cel i wartości. Za pomocą czterech pośrednich storyboardów należy opisać kroki przejściowe od miejsca, w którym są Państwo teraz, do miejsca, w którym chcą Państwo być.

„Sposób, w jaki można podążać w kierunku jaśniejszego, bardziej sprawiedliwego światła, polega na zapraszaniu ludzi – wszystkich ludzi – aby wnosili do pokoju całe swoje ja. To właśnie wtedy wychodzimy poza mówienie naszych głosów; wtedy stajemy się częścią zmiany, która będzie trwała.”
Na każdym etapie należy ustalić, kogo trzeba zaangażować, aby to się udało i jakie role będą pełnić Państwo i Państwa współpracownicy. Określić, w jaki sposób każde działanie i każdy kamień milowy wyraża Państwa cel i wartości. Co trzeba zrobić jutro, aby rozpocząć tę transformację?

Myśląc perspektywicznie, mobilizują Państwo kreatywność i relacje, których potrzebuje Państwa organizacja, aby wywierać znaczący wpływ. Kiedy ludzie i organizacje wspierają i wcielają w życie swoje wartości i cele, wzmacniają wszystkich w swojej orbicie, aby również mogli wywierać znaczący wpływ.

Różnorodność, sprawiedliwość, integracja i przynależność (DEIB) są dobre dla biznesu i niezbędne dla sprawiedliwego społeczeństwa.
Różnorodność, sprawiedliwość, integracja i przynależność w miejscu pracy (DEIB) oznaczają, że wszyscy pracownicy wnoszą do pracy pełnię siebie i znajdują akceptację, szacunek i sprawiedliwy dostęp do możliwości.

„Różnorodność jest proszona do tańca. Włączenie to zaproszenie do tańca. Przynależność to możliwość tańczenia jak się chce. Równość to możliwość wyboru DJ-a”.
Firmy muszą podejść do DEIB z pokorą i chęcią uczenia się. Nie należy zakładać, że już wiedzą Państwo, co oznacza sprawiedliwość, integracja i przynależność w życiu różnych osób w Państwa organizacji.

Kultura organizacji nie zmienia się w jednej chwili. Potrzeba czegoś więcej niż warsztatów, inspirującego przemówienia czy dużej konferencji, aby wdrożyć DEIB do kości firmy. Liderzy muszą zaangażować się w długotrwały proces, a ich zaangażowanie musi przeniknąć do miejsca pracy. Wszyscy muszą praktykować wartości, które głosi organizacja. Należy monitorować dane ilościowe i jakościowe, aby upewnić się, że Państwa organizacja osiąga znaczące wyniki. Zmiana systemowa może wyglądać jak polityka, ale jej ucieleśnieniem jest codzienne zachowanie Państwa ludzi.

Praca w organizacji zaangażowanej w realizację celów i wartości pracowników sprawia, że życie w zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych czasach (VUCA) jest łatwiejsze do opanowania. Gdy ludzie wiedzą, że ich praca przyczynia się do realizacji ich wartości, zyskują większe poczucie pewności i spokoju.

O autorze

Jenn Lim jest współzałożycielką i dyrektorem generalnym Delivering Happiness (DH), firmy doradztwa biznesowego.

Rate this post