W ciągu 18 lat działania Training Projects, dla wielu naszych klientów realizowaliśmy projekty związane z badaniem potrzeb szkoleniowych – dotyczące zarówno naszych szkoleń jak i programów rozwojowych spoza naszego portfolio.  Doświadczenia zbieraliśmy w projektach realizowanych w różnorodnych organizacjach (np. Pracuj.pl, ArcelorMittal, Ministerstwo Finansów, czy Eaton Automotive), badając potrzeby w wymiarze ilościowym (w naszym portalu badawczym HRmapa.pl) jak i jakościowym (wywiady lub projekty development center).

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług badania potrzeb szkoleniowych. Jolanta Uran – Gędłek, kierownik naszego zespołu badawczego, chętnie  odpowie na wszelkie Państwa pytania. Jesteśmy do dyspozycji pod adresem kontakt@szkolenia-menedzerskie.pl

Rate this page

Badanie Potrzeb Szkoleniowych

Cel

 • Diagnostyczny – opis potrzeb i oczekiwań szkoleniowych, określenie obszarów do poprawy, do rozwoju
 • Różnicujący – zróżnicowanie działań rozwojowych dla określonych grup pracowników
 • Strategiczny – określenie systemu wartości, oczekiwań względem pracowników w firmie
 • Motywacyjny – zaangażowanie pracowników w proces badania potrzeb jest samo w sobie silnym bodźcem motywującym (zwiększenie „morale pracowników”)

Krótki opis usługi

Jest to badanie wykorzystujące różne narzędzia (ankiety, warsztaty, wywiady) i pozwala na zdobycie wiedzy o problemach występujących w firmie, potrzebach szkoleniowych pracowników na różnych poziomach,  sposobie i ocenie komunikacji „skośnej” i „pionowej”. Jest metodą wieloetapową i obejmuje różne grupy pracowników.

Korzyści dla klienta

W efekcie zrealizowanych celów firma otrzyma poniższe korzyści:

 • Poznanie potrzeb i oczekiwań szkoleniowych, obszarów do poprawy
 • Poznanie tego, czego pragną w zakresie rozwoju pracownicy w poszczególnych grupach pracowniczych
 • Możliwość lepszego dopasowania programów doradczych i szkoleniowych dla poszczególnych grup pracowników (menedżerów, specjalistów, etc.)
 • Zwiększenie motywacji pracowników przez sam fakt uczestnictwa w projekcie
 • Pomoc w zaplanowaniu takich zmian w organizacji, które zmniejszą bądź wyeliminują bariery, przeszkody utrudniające pracę
 • Poznanie i na tej podstawie stworzenie systemu wartości, uniwersalnego sytemu działania w zakresie rozwoju pracowników

Narzędzia

W zależności od struktury firmy, potrzeb i oczekiwań klienta dla różnych grup pracowników stosuje się różne metody:

 • Ankietę oceniającą współpracę danej grupy pracowników z przełożonymi (ocena komunikacji „skośnej”, „pionowej”),
 • Warsztaty (dot. potrzeb szkoleniowych, problemów w pracy, komunikacji),
 • Wywiad ustrukturyzowany (składa się z wcześniej przygotowanego zestawu pytań, daje możliwość indywidualnego, osobistego podejścia do pracowników),
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych oraz istniejących problemów w miejscu pracy rozwiązywana drogą elektroniczną z wykorzystaniem zewnętrznego serwera.

Etapy badania

 • Etap I  Analiza posiadanych materiałów dokumenty firmowe, raporty z przeprowadzonych projektów w zakresie ZZL (badań opinii pracowniczych, prowadzonego systemu ocen, etc).
 • Etap II  Projekt rozwoju pracowników firmy (część badawcza)

Faza 1  Określenie obszarów badawczych – określenie obszarów badawczych, które będą diagnozowane i opisywane w trakcie badań. Obszary badawcze będą wynikiem wcześniejszej analizy dokumentów, wywiadów z kluczowymi kierownikami. Obszary są także punktem wyjścia podczas konstrukcji metod i technik oceny tych obszarów.

Faza 2  Określenie próby badawczej – Ważną kwestią, która pojawia się podczas planowania projektu jest odpowiedź na pytanie o zasięg próby badawczej. Czy w projekcie badania potrzeb szkoleniowych będą uczestniczyć wszyscy pracownicy, czy wybrana w tym celu reprezentatywna dla całej organizacji część załogi? Dla każdej z grupy zostanie przygotowana specyficzna technika badania potrzeb szkoleniowych.

Faza 3  Wybór technik i metod badawczych

Faza 4  Przygotowanie technik i metod badawczych, akceptacja ich przez klienta

Faza 5  Przeprowadzenie badań – Kolejnym krokiem jest przygotowanie procesu badania oraz jego realizacja. Ta faza składa się m.in. z działań takich jak: ustalenie terminów i sposobów przeprowadzenia badania, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników, aby zaangażować jak największą grupę pracowników do udziału w projekcie, przeprowadzenie badań (ankiet, wywiadów).

Faza 6  Przeprowadzenie analiz statystycznych, jakościowych i merytorycznych

Faza 7  Komunikacja wyników oraz wyciąganie wniosków rozwojowych

 • Etap III  Przygotowanie programu rozwojowego dla pracowników uwzględniającego zarówno projekty szkoleniowe jak i doradcze